Fra 2017 endres hvordan du skal innberette omsetningsoppgaven, så vel som håndtering av innførselsmerverdiavgift. Endringene stiller nye krav til blant annet rapportering, rutiner, kommunikasjon og system. Her vil vi kort og konsist beskrive hva ny rutine fra 2017 vil innebære for mva-registrerte i Norge.

Endringen medfører:

  • Skattemelding for merverdiavgift (mva-meldingen) erstatter omsetningsoppgaven for merverdiavgift
  • Innførselsmerverdiavgift på varer skal innberettes og betales via mva-meldingen, i stedet for via tolldeklarasjonen slik det er per i dag

All vareimport fra utlandet, også enkeltinnkjøp, gir virksomheten plikt til å beregne og betale innførselsmerverdiavgift.

I dag inngår innførselsmerverdiavgiften for mva-selskaper og privatpersoner i Norge i tolldeklarasjonen som er beregnet av tollmyndighetene og betales ved importen til tollmyndighetene. Ofte er det en speditør som ordner dette på tollstedet på vegne av den som importerer. Virksomheter med løpende import har gjerne egen tollkreditt.

Fra 2017 vil mva-registrerte i Norge ikke lenger få oppgitt hva innførselsmerverdiavgiften og avgiftsgrunnlaget i tolldeklarasjonen skal være. For privatpersoner og virksomheter som ikke er merverdiavgifts registrerte, skal innførselsmerverdiavgift beregnes og betales akkurat som før. Merverdiavgiften oppgis på tolldeklarasjonen og betales til Tolletaten. Eventuelt via en speditør, som for eksempel KGH Custom Services. Tollkreditten bortfaller for de importører som ikke har særavgifter og tollavgift på sine importer. Virksomheten får ikke lenger faktura fra speditør eller Tolletaten som inkluderer innførselsmerverdiavgift. Importørene får en plikt til selv å beregne avgiftsgrunnlag og deklarere avgiften via skattemeldingen. Toll og særavgifter skal legges til i beregningsgrunnlaget.

Ny mva- endring fra 2017 vil innebære noen utfordringer for mva-registrerte virksomheter. Høsten 2016 er det viktig å forberede seg til ny mva-endring ved å ha kontroll på følgende forhold:

  • Tollverdi
  • Fritatte importer
  • Varer med reduserte sats
  • Toll og særavgifter som skal legges til beregningsgrunnlaget
  • Interne rutiner for sikre korrekt rapportering
  • Dokumentasjon
  • Oppdatert dagens regnskapssystem

I tillegg er det viktig å ha etablert en god rutine for kontroll av at tolldeklarasjonene er riktige blant annet ved å kontrollere samsvar med leverandør -og speditørfaktura, rutine for at alle tolldeklarasjonene har kommet inn, har en rutine for å vurdere hvorvidt tolldeklarasjonen er riktig og gjøre beregningen av merverdi grunnlaget. Å sørge for god kommunikasjon med økonomiavdelingen vil være viktig, slik at de vil kunne benytte beregningen til regnskapsføring, innberetning og dokumentasjon. Har virksomheten etablert rapportering, rutine, kommunikasjon og system på plass som møter endringene, vil virksomheten være godt forberedt til ny mva-avgiftsregler som trer i kraft 1. januar 2017.

For deg som gjerne vil høre mer om den nye ordningen for innkreving av innførselsmerverdiavgift, kan du melde deg på et av de følgende frokostmøtene, hvor du også får sjansen til å snakke direkte med KGHs toll- og merverdiavgifteksperter. Meld deg på her.